เรียน  ผู้ใช้บริการลดหนี้บัตรเครดิต ผ่าน website
เรื่อง  การปรับปรุงระบบงาน
          บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงผู้ใช้บริการลดหนี้บัตรเครดิตผ่าน website ทุกท่าน ว่า ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงระบบ website /ระบบ sofeware /ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการบริหารงาน เพื่อให้สามารถให้บริการต่อผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องหยุดการให้บริการลดหนี้บัตรเครดิต ผ่าน website เป็นการชั่วคราว 
      ทั้งนี้ บริษัทจะรีบดำเนินการปรับปรุงระบบฯ เพื่อให้สามาถเปิดใช้บริการให้เร็วที่สุด และขอเรียนว่า ในการปรับปรุงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างสูง 
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ