M-Rich ยินดีต้อนรับค่ะ
Follow us :
หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

M-Rich Management Limited Partnership มีวัตถุประสงค์ในการบริหารและการจัดการ M-Rich ให้บริการกับลูกค้า ดังนี้
          (1) ประกอบกิจการงานบริการ ออกแบบแนวความคิด การบริหารจัดการรูปแบบองค์การทั้งระบบให้กับภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการเงินหรือดำเนินการวางระบบการบริหารจัดการหนี้สินหรือส่งเสริมการสร้างเครดิตของบุคคลธรรดาและนิติบุคคลและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่ใช่เป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินของผู้อื่นหรือรับฝากเงิน หรือการให้กู้เงิน ที่มีกฎหมายอื่นห้ามไว้
          (2) บริการรับออกแบบโครงสร้างการบริหารจัดการธุรกิจ   วางแผนภาษีทางธุรกิจ วางแผนการจ้างงาน วางแผนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ วางแผนความเสี่ยงและโอกาสทางการตลาด 
          (3) บริการรับปรึกษาธุรกิจของลูกค้า
          (4) บริการรับบริหารการจัดการธุรกิจของลูกค้าในรูปแบบการบริหารการจัดการ MRM SET CREDIT  ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ประกันธุรกิจของลูกค้า   ลดหนี้ธุรกิจอย่างน้อย    ร้อยละ 30 หรือกำไรเพิ่มขึ้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่ตกลงกัน
          (5) บริการให้เช่าสิทธิรูปแบบการบริหารจัดการ MRM SET CREDIT พร้อมทีมที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ อย่างน้อย 3 ปี เงื่อนไขเป็นไปตามที่เราและลูกค้าตกลงกัน
          (6) บริการสำหรับลูกค้าที่มีทุนทรัพย์หรือมีไอเดียเกี่ยวกับธุรกิจ แต่ไม่อยากลงทุน ลดความเสี่ยง  ขาดประสบการณ์ในการทำธุรกิจ  หรือขาดทุนทรัพย์ในการทำธุรกิจ  และต้องการมีค่าตอบแทนแน่นอน ตรวจสอบได้ หรือเคยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แล้วขาดทุน เราเปิดรับผู้สนับสนุนทุน PROJECT OF M-RICH MANAGEMENT ดังนี้
                    1) ลูกค้าต้องสมัครเป็นผู้เข้าร่วม M-RICH MANAGEMENT ที่เปิดบริการให้กับผู้สนใจทั่วไป แบ่งเป็น ผู้สนับสนุนทุนโครงการและสามารถส่งตัวแทนเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการฯ  ที่สนับสนุน  มีระยะเวลา 12 เดือน  ค่าตอบแทนร้อยละ  25  ต่อไตรมาส จ่ายทุนให้ผู้สนับสนุนหลังสิ้นสุดโครงการ ได้ทุกโครงการที่เปิดให้บริการ    เงื่อนไขเป็นไปตามที่เราและลูกค้าตกลงกัน  หรือผู้สนับสนุนระหว่างโครงการฯ   ทุกโครงการที่เปิดบริการ (กิจกรรมเครดิตลงทุน  เครดิตช่วยเครดิต   ผู้สนับสนุนประเภทนี้ต้องมีบัตรเครดิตที่มีวงเงินตามที่บริษัทกำหนด   (ไม่รับเป็นเงินสดลงเป็นทุนสนับสนุนรับแต่บัตรเครดิตเท่านั้น)  ค่าตอบแทนร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 10 ต่อเดือน ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับความต้องการทุนของโครงการฯ  ค่าตอบแทนได้รับภายใน 15 วันหรือวันที่บริษัทแจ้งกำหนด  นับแต่วันที่โครงการได้รับทุนหรือถือว่าได้รับทุน ระยะเวลาจ่ายทุนให้กับผู้สนับสนุนขึ้นอยู่กับผู้สนับสนุนทุนและโครงการตกลงกัน แต่ไม่สามารถเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เหมือนผู้สนับสนุทุนโครงการได้
                2)  กรณีผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีไอเดียสร้างธุรกิจที่แตกต่างและตรงเป้าหมาย ไม่อยากลงทุน ลดความเสี่ยง ผ่านการพิจารณาของเรา และเป็นหนึ่งในโครงการของเรา ได้รับค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเป็นไปตามที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯและเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหาร  โครงการฯ และได้สิทธิต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ      ได้รับและได้ค่าตอบแทนร้อยละ 3 ของรายได้โครงการฯ หลังหักค่าใช้จ่ายเงื่อนไขเป็นไปตามที่เราและผู้เข้าร่วมโครงการตามตกลงกัน

        "เราสร้างความแตกต่าง ในธุรกิจประเภทเดียวกัน"